This is an example of a HTML caption with a link.
:::

文章列表

週報 tung - 2024週報 | 2024-06-15 | 點閱數: 34
金 句:〈詩篇23篇4節〉 (台)我雖然經過死蔭的山谷,嘛毋驚災害,因為你及我同在;你的棍,你的柺互我安穩自在。 (華)縱使走過陰森山谷,我也不怕災害;因為你與我同在,你用杖領我,用棍護我。  
週報 tung - 2024週報 | 2024-06-08 | 點閱數: 67
金 句:〈民數記23章19~20節〉 (台)上帝不會親像人講白賊,嘛不會親像人會反悔。伊豈會講了無做,豈會講出嘴無實現?我奉命祝福;上主的祝福,我不會給伊改變。 (華)上帝和人不一樣,不撒謊;他不像凡人,不改變主意。他答應的話,一定辦到;他一發言,事就成了。我奉命祝福;上帝賜的恩福,我不能撤回。
週報 tung - 2024週報 | 2024-06-01 | 點閱數: 90
金 句:〈詩篇37篇5~6節〉 (台)著將你的路途交託上主,倚靠伊,伊會給你成全。伊會互你的義親像光發出;你的正直親像中晝的日頭。 (華)要把你自己交託上主;信靠他,他會幫助你。他要使你的公平如光照射;他要使你的正義如正午太陽。
活動 tung - 最新消息 | 2024-05-30 | 點閱數: 61
週報 tung - 2024週報 | 2024-05-26 | 點閱數: 68
金 句:〈羅馬書9章16節〉 (台)所以,上帝的揀選毋是根據人的意願抑是勞力,是出佇伊的憐憫。 (華)可見上帝的揀選不是根據人的意志或努力,而是出於他的憐憫。  
週報 tung - 2024週報 | 2024-05-18 | 點閱數: 96
金 句:〈路加福音5章10b-11節〉 (台)耶穌給西門講:「毋免驚,對今以後,你會得著人。」他們拖船倚岸了後,將一切放咧,去隨耶穌。 (華)耶穌對西門說:「不要怕,從今以後,你要得人了。」他們把船靠岸,就撇下一切,跟從了耶穌。  
活動 tung - 最新消息 | 2024-05-11 | 點閱數: 75
週報 tung - 2024週報 | 2024-05-11 | 點閱數: 93
金 句:〈希伯來書11章1節〉 (台)信是對所向望的事有把握,對無看見的事會當肯定。 (華)那麼,信心是什麼呢?信心是對所盼望的事有把握,對不能看見的事能肯定。
週報 tung - 2024週報 | 2024-05-03 | 點閱數: 121
金 句:〈希伯來書11章13節〉 (台)諸個攏是到死一直有信心的人;他們無得著上帝給他們應允的,毋拘對遠遠看見就歡喜,承認家己不過是地上的出外人,是寄居的。 (華)這些人是至死有信心的人。他們並沒有領受到上帝所應許的;可是從遠處觀望,心裡歡喜,又承認他們在世上不過是異鄉人和旅客。
330002桃園市桃園區民生路208號
TEL:03-3324063
FAX:03-3341738
E-mail:typc@mail.typc.org.tw